Mời thầu : ” Dịch vụ , cung cấp vật tư, chế tạo theo mẫu cho lồng sàng áp lực 534Sc 224-225 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.”

Mời thầu : ” Dịch vụ , cung cấp vật tư, chế tạo theo mẫu cho lồng sàng áp lực 534Sc 224-225 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.”

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần chế tạo lồng sàng cho sàng áp lực 543 c 224-225 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy.

Cụ thể như sau:

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời thầu:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ , cung cấp vật tư, chế tạo theo mẫu cho lồng sàng áp lực 534Sc 224-225 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Loại gói thầu:

Xây lắp (    ); Mua sắm hàng hóa (X);  Phi tư vấn (    ); Hỗn hợp (   ).

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00 ngày 07 tháng 12 năm 2018 đến 13h30 ngày 14 tháng 12 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829637, Fax: 0210382963; Email: hcnghibb@yahoo.com.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: không

10. Thời điểm đóng thầu: 13h30 ngày 14 tháng 12 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu: 13h45 ngày 14 tháng 12 năm 2018

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng thông báo để các nhà thầu quan tâm và tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons