Mời thầu : ” “Lắp biển Led cổng chính” tại Tổng công ty giấy Việt Nam”

Mời thầu : ” “Lắp biển Led cổng chính” tại Tổng công ty giấy Việt Nam”

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: “Lắp biển Led cổng chính” tại Tổng công ty giấy Việt Nam

– Danh mục hàng hóa, dịch vụ cụ thể liên hệ nhận HSMT

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 -45 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00 phút, ngày  20  tháng 12 năm 2018 đến trước 09giờ 15 phút, ngày  28   tháng 12 năm 2018.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp dịch vụ – Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0913 041 963 (Đ/c Vân).

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 VNĐ

8. Bảo đảm dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 15 phút, ngày  28   tháng 12 năm 2018

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 20 phút, ngày   28  tháng 12 năm 2018

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons