Mời thầu : “Dịch vụ chế tạo theo mẫu bể chứa nước ngưng 64 Ch 90 và Ch 93 – Phân xưởng Giấy– Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.”

Mời thầu : “Dịch vụ chế tạo theo mẫu bể chứa nước ngưng 64 Ch 90 và Ch 93 – Phân xưởng Giấy– Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.”

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ chế tạo theo mẫu bể chứa nước ngưng 64 Ch 90 và Ch 93 – Phân xưởng Giấy– Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Cụ thể như sau:

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời thầu:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ chế tạo theo mẫu bể chứa nước ngưng 64 Ch 90 và Ch 93 – Phân xưởng Giấy– Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Loại gói thầu:

Xây lắp (    ); Mua sắm hàng hóa (X);  Phi tư vấn (    ); Hỗn hợp (   ).

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu hạn chế

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00 đến 16h30, từ ngày 24 tháng 12 năm 2018 đến trước thời điểm đóng thầu.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829637, Fax: 0210382963; Email: hcnghibb@yahoo.com.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: không

10. Thời điểm đóng thầu: 13h30 ngày 28 tháng 12 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu: 13h45 ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons