Mời thầu : ‘ Gói thầu Vôi Hạt”

Mời thầu : ‘ Gói thầu Vôi Hạt”

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ:Thị trấn Phong Châu – Huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại/fax/email: 02103829 755, Fax 02103 829 177.

Hoặc Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Điện thoại:  02103 827 168, Fax 02103 829 516

Mã số thuế: 2600 357 502

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu Vôi Hạt

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

– Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp Vôi Hạtphục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Giấy Việt Nam Quý I+II/2019-

-Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

2. Tên dự án: Phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Giấy Việt Nam Quý  I+II/2019

3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ, ngày 25tháng 12năm 2018đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 08tháng 01năm 2019.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam, Thị trấn Phong Châu – Huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ

8. Giá bán 01 bộ HSMT:1.000.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: 92.000.000 đồng. Bằng chữ: Chín mươi hai triệu đồng chẵn, đồng tiền sử dụng  VNĐ. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu 9 giờ 00 phút, ngày 08tháng 01năm 2019.

11. Thời điểm mở thầu  9giờ 15 phút, ngày 08 tháng 01năm 2019Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons