Mời thầu : ” Cung cấp dịch vận tải bốc xếp hàng hóa tại Tổng công ty Giấy Việt Nam năm 2019.”

Mời thầu : ” Cung cấp dịch vận tải bốc xếp hàng hóa tại Tổng công ty Giấy Việt Nam năm 2019.”

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu: Cung cấp dịch vận tải bốc xếp hàng hóa tại Tổng công ty Giấy Việt Nam năm 2019.

Cụ thể như sau:

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103 82975                Fax: 02103 829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời thầu:

1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vận tải bốc xếp hàng hóa tại Tổng công ty Giấy Việt Nam năm 2019.

2. Loại gói thầu:

Xây lắp (    ); Mua sắm hàng hóa (    );  Phi tư vấn (   ); Hỗn hợp (X).

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 04 đến tháng 12/2019

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu rộng rãi

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00 ngày 6 tháng 03 năm 2019 đến 9h30 ngày 21 tháng 03 năm 2019.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp vận tải – Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103 829185, Fax: 02103 829177; Email:

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: 41.500.000 đồng

10. Thời điểm đóng thầu: 9h30 ngày 21 tháng 03 năm 2019.

11. Thời điểm mở thầu:   10h ngày 21 tháng 03 năm 2019.

 

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons