Mời thầu : “Kiểm toán Báo cáo tài chính 2019 của Tổng công ty Giấy Việt Nam”

Mời thầu : “Kiểm toán Báo cáo tài chính 2019 của Tổng công ty Giấy Việt Nam”

Thông báo mời thầu

* Thông tin cơ bản về gói thầu:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm 2019 của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Tên Chủ đầu tư: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu hạn chế.

– Phương thức: 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.

4. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Trong tháng 6+7 năm 2019.

5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng:

– Trong trước 15/8/2019 đối với Báo cáo giữa niên độ năm 2019.

– Trong trước 30/3/2020 đối với Báo cáo năm 2019.

7. Thời gian đóng thầu: 09 giờ, ngày 04/7/2019.

8. Thời gian mở thầu: 09 giờ 15 phút, ngày 04/7/2019.

 * Thông tin liên hệ:

Quý nhà thầu quan tâm xin vui lòng liên hệ: Phòng Tài chính kế toán – Tổng công ty Giấy Việt Nam, Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103.762.469

Đăng lúc 19/06/2019 14:43


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons