Mời thầu: Khảo  sát, cung cấp vật tư sửa chữa bơm keo máy xeo 2

Mời thầu: Khảo  sát, cung cấp vật tư sửa chữa bơm keo máy xeo 2

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Khảo  sát, cung cấp vật tư sửa chữa bơm keo máy xeo 2 (bơm keo 641.Pu.535-2; bơm keo 641.Pu.535-2; bơm keo 641.Pu.535-2) – Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Cụ thể như sau:

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời thầu:

1. Tên gói thầu: Khảo  sát, cung cấp vật tư sửa chữa bơm keo máy xeo 2 (bơm keo 641.Pu.535-2; bơm keo 641.Pu.535-2; bơm keo 641.Pu.535-2) – Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Loại gói thầu:

Xây lắp  ; Mua sắm hàng hóa X;  Phi tư vấn ; Hỗn hợp .

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu hạn chế

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 30, ngày 21 tháng 6 năm 2019 đến 10 giờ 30, ngày 27 tháng 6 năm 2019.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829637, Fax: 0210382963; Email: Hcnghibb@yahoo.com.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: không

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 30, ngày 27 tháng 6 năm 2019

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 40, ngày 27 tháng 6 năm 2019

 

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons