Mời thầu : ” Dịch vụ cung cấp trang thiết bị máy móc vật tư, nhân công để sửa chữa mái nhà lắng tĩnh điện lò hơi Thu hồi – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam. “

Mời thầu : ” Dịch vụ cung cấp trang thiết bị máy móc vật tư, nhân công để sửa chữa mái nhà lắng tĩnh điện lò hơi Thu hồi – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam. “

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thực hiện: Dịch vụ cung cấp trang thiết bị máy móc vật tư, nhân công để sửa chữa mái nhà lắng tĩnh điện lò hơi Thu hồi – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Cụ thể như sau:

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời thầu:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp trang thiết bị máy móc vật tư, nhân công để sửa chữa mái nhà lắng tĩnh điện lò hơi Thu hồi – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Loại gói thầu:

Xây lắp (   ); Mua sắm hàng hóa (  X );  Phi tư vấn (    ); Hỗn hợp (   ).

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu hạn chế

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00 đến 16h30, từ ngày 28 tháng 06 năm 2019 đến  thời điểm đóng thầu.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829637, Fax: 02103829637; Email: hcnghibb@yahoo.com.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: không

10. Thời điểm đóng thầu: 11h00 ngày 03 tháng  07 năm 2019

11. Thời điểm mở thầu: 11h15 ngày 03 tháng 07 năm 2019

 

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons