Mời thầu “Dịch vụ khảo sát, chế tạo theo mẫu”

Mời thầu “Dịch vụ khảo sát, chế tạo theo mẫu”

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ khảo sát, chế tạo theo mẫu cặp bánh răng cho hộp số lô kéo lưới máy Xeo 1 Phân xưởng Giấy, các cặp bánh răng cho thiết bị 533 Ev.121÷123; 542. Ev.402 Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời thầu:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ khảo sát, chế tạo theo mẫu cặp bánh răng cho hộp số lô kéo lưới máy Xeo 1 Phân xưởng Giấy, các cặp bánh răng cho thiết bị 533 Ev.121÷123; 542. Ev.402 Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Loại gói thầu:

Xây lắp (    ); Mua sắm hàng hóa (X);  Phi tư vấn (    ); Hỗn hợp (   ).

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu hạn chế

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00 ngày 28 tháng 06 năm 2019 đến 9h 30 phút ngày 05 tháng 7 năm 2019.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829637, Fax: 0210382963; Email: hcnghibb@yahoo.com.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: không

10. Thời điểm đóng thầu: 9h 30 phút ngày 05 tháng 7 năm 2019

11. Thời điểm mở thầu: 10h 00 phút ngày 05 tháng 7 năm 2019

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons