Mời thầu : ” Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để sửa chữa, thay thế đoạn đường khói ( đoạn sau dập bụi màng nước) lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam. “

Mời thầu : ” Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để sửa chữa, thay thế đoạn đường khói ( đoạn sau dập bụi màng nước) lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam. “

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thực hiện: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để sửa chữa, thay thế đoạn đường khói ( đoạn sau dập bụi màng nước) lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Cụ thể như sau:

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời thầu:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để sửa chữa, thay thế đoạn đường khói ( đoạn sau dập bụi màng nước) lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Loại gói thầu:

Xây lắp (   ); Mua sắm hàng hóa (  X );  Phi tư vấn (    ); Hỗn hợp (   ).

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu hạn chế

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00 đến 16h30, từ ngày 12 tháng 7 năm 2019 đến  thời điểm đóng thầu.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829637, Fax: 02103829637; Email: hcnghibb@yahoo.com.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: không

10. Thời điểm đóng thầu: 10h45 ngày 19 tháng  07 năm 2019

11. Thời điểm mở thầu: 11h00 ngày 19 tháng 07 năm 2019

 

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAMShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons