Mời thầu : ” Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để cải tạo cống ngầm của đường vào Cổng Bắc – Tổng công ty Giấy Việt Nam. “

Mời thầu : ” Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để cải tạo cống ngầm của đường vào Cổng Bắc – Tổng công ty Giấy Việt Nam. “

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để cải tạo cống ngầm của đường vào Cổng Bắc – Tổng công ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời thầu:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để cải tạo cống ngầm của đường vào Cổng Bắc – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Loại gói thầu:

Xây lắp (    ); Mua sắm hàng hóa (X);  Phi tư vấn (    ); Hỗn hợp (   ).

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu hạn chế

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00 ngày 15 tháng  7 năm 2019 đến 9h 30 phút ngày 19 tháng 7 năm 2019.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829637, Fax: 0210382963; Email: hcnghibb@yahoo.com.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: không

10. Thời điểm đóng thầu: 9h 30 phút ngày 19 tháng  7  năm 2019

11. Thời điểm mở thầu: 10h 00 phút ngày 19 tháng  7  năm 2019

 

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons