Mời thầu : ” Polymer xử lý nước thải “

Mời thầu : ” Polymer xử lý nước thải “

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Polymer xử lý nước thải

– Danh mục hàng hóa cụ thể theo hồ sơ mời thầu.

Yêu cầu:

Hàng được đóng gói theo tiêu chuẩn đồng nhất của nhà sản xuất.

– Yêu cầu nhà thầu chào xuất xứ hàng hóa, kèm theo chỉ tiêu chất lượng hàng hóa.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 6-8 tuần kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

Thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00 phút, ngày  03  tháng    10  năm 2019 đến trước 09 giờ 40 phút, ngày    11   tháng  10    năm 2019.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Hoặc nhà thầu có thể nhận bộ hồ sơ mời thầu bằng bản scan đóng dấu qua địa chỉ Gmail.

– Điện thoại: 0210 3827 168;      Fax: 02103 829 516;

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 VNĐ

8. Bảo đảm dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 09giờ 40 phút, ngày  11  tháng   10  năm 2019

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 45 phút, ngày    11  tháng    10   năm 2019

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons