Thông báo mời thầu “Vận chuyển sản phẩm giấy từ Tổng kho – Tổng công ty giấy Việt Nam”

Thông báo mời thầu “Vận chuyển sản phẩm giấy từ Tổng kho – Tổng công ty giấy Việt Nam”

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Vận chuyển sản phẩm giấy từ Tổng kho – Tổng công ty giấy Việt Nam ( Phù Ninh,Phú Thọ) đến Khu vực Quang Minh – Hà Nội.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 Tháng

3. Tên dự án: Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

4. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu Rộng rãi trong nước

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

7. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ, ngày 04 tháng 11 năm 2019 đến trước 09 giờ, ngày 15 tháng 11 năm 2019.

– Địa điểm phát hành HSMT tại Phòng Thị Trường – Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ( Trong giờ hành chính).

– Điện thoại: 0210 3827421;      Fax: 02103 829 755;

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng/01 bộ

9. Bảo đảm dự thầu: 3.000.000 VNĐ ( Ba triệu đồng chẵn); theo hình thức thư bảo lãnh qua ngân hàng

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ Ngày 15 tháng 11 năm 2019

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 40 phút, ngày 15 tháng 11 năm 2019

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons