Mời thầu : ” Gói thầu Vôi Hạt “

Mời thầu : ” Gói thầu Vôi Hạt “

Thông báo mời thầu

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ:Thị trấn Phong Châu – Huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại/fax/email: 02103829 755, Fax 02103 829 177.

Hoặc Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Điện thoại:  02103 827 168, Fax 02103 829 516

Mã số thuế: 2600 357 502

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu Vôi Hạt

–                     Loại gói thầu:

X

Xây lắp       Mua sắm hàng hóa       Tư vấn       Phi tư vấn       Hỗn hợp
–                     Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp Vôi hạt phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Giấy Việt Nam Quý I+II/2020.          Xây lắp       Mua sắm hàng hóa       Tư vấn       Phi tư vấn       Hỗn hợp

–                     Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

2. Tên dự án: Phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Giấy Việt Nam Quý  I+II/2020.

3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ, ngày 26 tháng 12 năm 2019  đến trước 10 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 01 năm 2020.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam, Thị trấn Phong Châu – Huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ

8. Giá bán 01 bộ HSMT:2.000.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: 91.000.000 đồng. Bằng chữ: Chín mươi mốt triệu đồng chẵn, đồng tiền sử dụng  VNĐ. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu 10 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 01  năm 2020.

11. Thời điểm mở thầu  10 giờ 35 phút, ngày 14 tháng 01  năm 2020.

Đăng lúc 25/12/2019 16:11


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons