Mời thầu “Dịch vụ sửa chữa phục hồi cân bằng động”

Mời thầu “Dịch vụ sửa chữa phục hồi cân bằng động”

Thông báo mời thầu

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời thầu:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ sửa chữa phục hồi cân bằng động cho rô to sàng áp lực cũ để thay thế cho sàng áp lực 534 Sc 224 Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:

2. Loại gói thầu

Xây lắp  ; Mua sắm hàng hóa X;  Phi tư vấn ; Hỗn hợp .

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ, ngày 20 tháng 3 năm 2020 đến 9 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 3 năm 2020.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829637, Fax: 0210382963; Email: hcnghibb@yahoo .com.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: không

10. Thời điểm đóng thầu: 9giờ 30 phút, ngày 27 tháng  3 năm 2020

11. Thời điểm mở thầu: 10giờ 00 phút, ngày 27 tháng  3 năm 2020

 

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đăng lúc 19/03/2020 13:39


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons