Mời thầu “Cung cấp Tấm sàng mùn tuyến mảnh mua ngoài”

Mời thầu “Cung cấp Tấm sàng mùn tuyến mảnh mua ngoài”

Thông báo mời thầu

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Cung cấp Tấm sàng mùn tuyến mảnh mua ngoài

– Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn, quy cách chất lượng cụ thể theo Hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

Thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng canh tranh.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá: Từ 9 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 3 năm 2020 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 3  tháng 4 năm 2020.

– Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào giá: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Nhà thầu có thể nhận hồ sơ mời thầu bằng bản scan qua địa chỉ gmail.

– Điện thoại: 0210 3827 168;     Fax: 02103 829 516;      Email: vtnl@vinapaco.com.vn

5. Hồ sơ chào hàng cạnh tranh của nhà thầu phải niêm phong, dán kín và gửi về Phòng Vật tư nguyên liệu trước 9 giờ 00 phút ngày 3 tháng 4 năm 2020.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đăng lúc 27/03/2020 14:02


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons