Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ tư của Hội nghị Trung ương 8

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ tư của Hội nghị Trung ương 8

Ngày 5/10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước vào ngày làm việc thứ tư.

Trong ngày làm việc thứ tư này, buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Sau đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung Trung ương đã thảo luận.

Theo Tạp chí Công ThươngShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons