Tổng công ty Giấy Việt Nam ký giao ước thi đua Khối các tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước

Tổng công ty Giấy Việt Nam ký giao ước thi đua Khối các tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước

Ngày 22/3/2019, Đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam ký giao ước thi đua tại Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 khối thi đua các tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước.

Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2019 Khối các tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước

Năm 2018, mặc dù vẫn còn gặp khó khăn, thách thức nhưng các đơn vị trong khối đã tích cực thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp, nỗ lực khắc phục khó khăn đẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra như: duy trì ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 của các Tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước đã đạt được kết quả nhất định, hầu hết các đơn vị trong khối đều hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch; doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách nhà nước và thu nhập của người lao động ổn định. Bên cạnh đó các tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước đang tích cực triển khai thực hiện đề án tái cấu trúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trọng tâm là tái cơ cấu theo hướng tập trung các nguồn lực cho các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính, nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh, cũng như sự phát triển bền vững, khẳng định vị thế của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế đất nước. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty Giấy Việt Nam: Tổng doanh thu năm 2018 ước đạt 2.599 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch năm, bằng 115% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ, đạt 117%  so với kế hoạch năm, bằng  55 % so với cùng kỳ (do năm 2017 TCT Giấy VN hoàn nhập khoản trích lập dự phòng). Nộp ngân sách ước đạt 131 tỷ, đạt 106 % so với kế hoạch, bằng 122 % so với cùng kỳ. Về tổ chức các phong trào thi đua, Tổng công ty Giấy Việt Nam tập trung các nội dung như: ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo cải thiện đời sống cho người lao động, tiêu biểu là phong trào “Người trồng rừng giỏi” đã động viên, cổ vũ CBCNV lao động khối lâm nghiệp hăng say thi đua lao động sản xuất. Năm 2018, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tặng thưởng 93 chiến sỹ thi đua cơ sở; 265 Giấy khen cho CBCNV.

Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, tại Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 khối thi đua các tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước, Đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam đã ký giao ước thi đua của Tổng công ty Giấy Việt Nam. Trên cơ sở đó làm mục tiêu để Tổng công ty phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ công tác năm 2019.

VPBB

Đăng lúc 25/03/2019 14:27


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons