VINAPACO 10 năm, 88 sáng kiến và hơn 50 tỉ đồng

VINAPACO 10 năm, 88 sáng kiến và hơn 50 tỉ đồng

Trong giai đoạn 10 năm (2009 – 2019), người lao động của Tổng công ty Giấy Việt Nam đã đóng góp 88 sáng kiến tiết kiệm, giá trị làm lợi trên 50 tỷ đồng.

Cụ thể hóa phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam đã phát động phong trào thi đua “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất” trong công nhân viên chức lao động toàn đơn vị, nhằm cải tiến kỹ thuật, tạo ra sản phẩm mới, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ.

Ông Nguyễn Xinh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam cho biết,  để phong trào “Sáng kiến – tiết kiệm” được thường xuyên liên tục và đạt hiệu quả cao, Tổng công ty đã ban hành “quy chế hoạt động sáng kiến”, tổ chức đăng ký sáng kiến, thành lập tổ hỗ trợ thực hiện sáng kiến và sau một năm thực hiện, Hội đồng sáng kiến của Tổng công ty thẩm định về báo cáo kinh tế, kỹ thuật để xác định giá trị làm lợi.

Đối với những sáng kiến được công nhận, Hội đồng sáng kiến xem xét phê duyệt ra quyết định thưởng sáng kiến. Sáng kiến tính được giá trị làm lợi bằng tiền thì sau khi được công nhận, tác giả được thưởng 10% giá trị làm lợi/năm, những người hỗ trợ sáng kiến thì được thưởng 30% mức thù lao cho tác giả sáng kiến.

Trong 10 năm 2009 – 2019, Tổng công ty có 27 lượt người lao động được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo

Đối với sáng kiến không tính ra giá trị làm lợi bằng tiền, như sáng kiến liên quan đến cải thiện điều kiện làm việc, mức tính thưởng cho tác giả được tính theo 3 hệ số.

Hoạt động này đã tiết giảm định mức kinh tế kỹ thuật, làm cho người lao động có sáng kiến tích cực hơn, phát huy nhiều sáng kiến hơn nữa. Trong 10 năm qua, con số làm lợi từ sáng kiến cải tiến đạt khoảng 5 tỷ đồng/năm.

Để phong trào phát triển rộng rãi, Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức các hội thảo chuyên đề về Lao động sáng tạo. Trong các hội thảo, lựa chọn sáng kiến tiêu biểu để tác giả chia sẻ kinh nghiệm cho cán bộ công đoàn, người lao động trong toàn đơn vị.

Công đoàn tổ chức trao Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam một cách trang trọng, trong các dịp kỷ niệm lớn hoặc tổng kết năm để ghi nhận đóng góp của người lao động. Trong 10 năm 2009 – 2019, Tổng công ty có 27 lượt người lao động được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Giai đoạn này, Tổng công ty đã có tổng số 88 sáng kiến lớn tính được bằng tiền, làm lợi cho doanh nghiệp 50,3 tỷ đồng. Tổng công ty đã trích thưởng cho tác giả và những tập thể, cá nhân đã hỗ trợ thực hiện những sáng kiến đó với số tiền 6,7 tỷ đồng.

Theo Tạp chí Công Thương

Đăng lúc 05/02/2020 08:58


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons