Vinapaco quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Vinapaco quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018, sản xuất kinh doanh Tổng công ty Giấy Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định. Đặc biệt là khối công nghiệp, sản phẩm giấy in, giấy viết Bãi Bằng đạt 55.084 tấn, bằng 55% kế hoạch năm, bằng 110% so cùng kỳ. Về số lượng tiêu thụ cũng đạt vượt mức kế hoạch đề ra. Tiêu thị giấy in, giấy viết Bãi Bằng đạt 53.808 tấn, bằng 54% kế hoạch năm, bằng 103% so với cùng kỳ.

Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Tổng công ty Giấy Việt Nam quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất công nghiệp và sản xuất lâm nghiệp.

Ban lãnh đạo Tổng công ty tập trung đổi mới quản trị nguồn nhân lực của Tổng công ty bao gồm cơ chế trả lương, cơ chế khoán, tuyển dụng, đào tạo; Quan tâm quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực làm nền tảng cho hoạt động SXKD, đầu tư phát triển của Tổng công ty. Nâng cao hiệu quả sản xuất của khối công nghiệp Bãi Bằng và Công ty Giấy Tissue Sông Đuống; nâng cao giá trị thương hiệu giấy Bãi Bằng và giấy Tissuse. Thực hiện giải pháp để sản xuất kinh doanh lâm nghiệp bền vững, hiệu quả bao gồm các đổi mới trong quản lý về: giống, kỹ thuật thâm canh, đất, rừng, kinh doanh sản phẩm rừng và khoán bộ máy quản lý các công ty lâm nghiệp. Thực hiện tái cơ cấu Tổng công ty (xử lý Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam, Cổ phần hóa Công ty Nguyên liệu giấy miền Nam…) và xử lý tài chính tiến tới cổ phần hóa Tổng công ty.  Triển khai một số chương trình đầu tư mới, trong đó tập trung là dự án Nhà máy sản xuất giấy bao bì công nghiệp và Nhà máy chế biến gỗ. Tập trung rà soát, lập phương án quản lý, sử dụng đất và tài sản trên đất có hiệu quả theo các quy định hiện hành.

Với những định hướng cụ thể như vậy để hướng tới mục tiêu nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động, tạo động lực để người lao động phấn đấu, gắn bó lâu dài với Tổng công ty đồng thời tiếp tục vun đắp giá trị truyền thống, văn hóa của Tổng công ty nói chung và Giấy Bãi Bằng nói riêng.

VP

Đăng lúc 31/07/2018 15:28


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons