Author: Vinapaco

Chi tiết nội dung mời thầu tại đây Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời điểm đóng thầu: 09h15 ngày 18/7/2022 Thời điểm mở thầu: 09h30 ngày 18/7/2022. Tổng công ty...

Để giúp khách hàng, đối tác phân biệt rõ giữa Công ty Giấy Bãi Bằng, Tổng công ty Giấy Việt Nam và Công ty cổ phần Giấy Bãi Bằng (Nay là Công ty Cổ phần Giấy BBP), Tổng cổng ty Giấy Việt Nam xin giải...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons