Hoạt động pháp chế

Ngày 30/3/2021, Ban Tổ chức phối hợp với Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức 02 lớp phổ biến, tuyên truyền về những điểm mới sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật Lao động năm 2019 cho khối Lâm nghiệp thuộc Tổng...

Ngày 04 tháng 12 năm 2020, Tổng công ty Giấy Việt Nam tham dự Hội thảo khoa học cấp khoa “Bộ luật Lao động năm 2019 và vấn đề triển khai thực thi” đồng thời cùng trao đổi ý kiến xây dựng tại Khoa pháp...

Chế định về tiền lương là một chế định quan trọng trong Bộ luật lao động. Nội dung này quy định trong Bộ Luật lao động năm 2019 đã có nhiều sửa đổi, bổ sung so với Bộ Luật lao động năm 2012 để phù...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons