Tin tức – Sự kiện

Ngày 04/12/2023, Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Phòng họp 3 - Tổng công ty Giấy Việt Nam...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons