Thông báo

Tổng công ty Giấy Việt Nam  thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy năm 2019 như sau: 1. Nội dung đấu giá: - Đấu giá tiêu thụ tại chỗ Cây đứng rừng trồng gỗ Keo.(Acacia mangium) tại công ty lâm...

1. Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị, lắp đặt, hiệu chỉnh đưa vào sử dụng 02 bộ biến tần cho 02 bơm 552 Pu 550 - 552 Pu 551 tại Phân xưởng Bột - Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam....

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons