Thông báo

1. Tên gói thầu: Dịch vụ súc rửa hệ thống ắc quy kiềm trong các trạm máy cắt điện 10KV Nhà máy Điện - Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp  ; Mua sắm hàng hóa X;  Phi tư vấn ;...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons