Thông báo

1. Tên gói thầu: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, nhân lực, thiết bị, máy móc để sửa chữa, thay đổi hệ thống cấp gió và đường thải xỉ lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt...

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị, máy móc, nhân công lao động để thay thế 1600 lá ghi cho lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp (   ...

1. Tên gói thầu: Gia công chế tạo theo mẫu phụ tùng cho hệ thống đường bụi của băng cào A và B tại Phân xưởng Lò hơi – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp (    );...

1. Tên gói thầu: Gia công chế tạo theo mẫu ống nối chữ T cho hệ thống đường bụi của băng cào A và B tại Phân xưởng Lò hơi – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons