Thông báo

Tổng công ty Giấy Việt Nam thông báo thay đổi lịch thi phỏng vấn trực tiếp/thực hành tay nghề (vòng 2) tới các thí sinh ứng tuyển vào các vị trí tại Xí nghiệp Dịch vụ, Xí Nghiệp Vận Tải, Nhà máy Hóa chất, Nhà...

Tổng công ty Giấy Việt Nam thông báo thay đổi lịch thi phỏng vấn trực tiếp/thực hành tay nghề (vòng 2) tới các thí sinh ứng tuyển vào các vị trí tại Xí nghiệp Dịch vụ, Xí Nghiệp Vận Tải, Nhà máy Hóa chất, Nhà...

1. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh đưa vào hoạt động máy đóng cắt hạ áp 51 T 19 - Phân xưởng Bột - Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp  ; Mua sắm...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons