Thông báo

1. Tên gói thầu: Dịch vụ khảo  sát, cung cấp vật tư và sửa chữa trao đổi nhiệt ống chùm 570-He502, 570-He506 – Nhà máy Hóa chất – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp  ; Mua sắm hàng hóa X;...

1. Tên gói thầu: Dịch vụ , cung cấp vật tư, chế tạo theo mẫu cho lồng sàng áp lực 534Sc 224-225 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp (    ); Mua sắm...

1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ khảo sát, chế tạo theo mẫu cánh bơm dùng cho bơm keo borger PL200 tại Phân xưởng Giấy Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Khối lượng công việc cần thực hiện và yêu...

1. Tên gói thầu : Dịch vụ cung cấp vật tư, chế tạo theo mẫu bộ bạc đồng hai nửa cho các lô rửa bột chân không 533 Th (100+ 103)  Phân xưởng Bột - Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2....

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons