Thông báo

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để sửa chữa cửa hàng giới thiệu sản phẩm – Phòng Thị trường – Tổng công ty Giấy Việt Nam
2. Loại gói thầu: Xây lắp (    ); Mua sắm...

1. Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị, lắp đặt, hiệu chỉnh đưa vào hoạt động cho bộ khởi động mềm của hai motor bơm chân không 63 Cp 298 và 64 Cp 298 tại Phân xưởng Giấy - Nhà máy Giấy - Tổng công...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons