Thông báo

1. Tên gói thầu: Dịch vụ thiết kế, cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh thiết bị cho hệ thống điều khiển tự động xả cát sạn của sàng 534 Sc 222 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy -  Tổng công ty Giấy Việt...

1. Tên gói thầu: Dịch vụ nâng cấp, thay thế hệ thống đo lường hơi, lắp mới hệ thống đo lường khi nén tại Nhà máy Điện -  Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp (    ); Mua sắm hàng hóa (X);...

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc và nhân công để sửa chữa thay thế kết cấu thép hư hỏng từ tầng 7 lên tầng 10 lò thu hồi – Nhà máy Điện – Tổng công ty...

1. Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị, lắp đặt, hiệu chỉnh đưa vào hoạt động cho bộ khởi động mềm của hai motor bơm chân không 63 Cp 298 và 64 Cp 299 tại Phân xưởng Giấy - Nhà máy Giấy - Tổng công...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons