Thông tin đấu thầu

Mời tham gia chào hàng cạnh tranh Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam. Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103829755;                   Fax: 02103829177. Mã số thuế: 2600357502. Nội dung thông báo mời chào hàng: 1. Tên gói thầu:  Thuê dịch vụ...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons