Thông tin đấu thầu

1. Tên gói thầu: Vận chuyển 6.000 tấn giấy từ Tổng kho - Tổng công ty giấy Việt Nam ( Phú Thọ) đến khu vực Hải Phòng ( Quận Dương Kinh- TP.Hải Phòng).
2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 11/2018 đến tháng 7/2019...

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để sửa chữa thay thế hệ thống ống áp lực và làm kín vách lò cho lò hơi Động lực – Nhà máy Điện – Tổng công ty...

1. Tên gói thầu: Dịch vụ khảo sát, vật tư, máy móc, nhân công để sửa chữa, thay giàn ống bộ hâm cho lò Động lực Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp  ; Mua sắm hàng...

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để sửa chữa Cửa hàng giới thiệu sản phẩm – Phòng Thị trường – Tổng công ty Giấy Việt Nam
2. Loại gói thầu: Xây lắp (    ); Mua sắm...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons