Thông tin đấu thầu

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để sửa chữa cửa hàng giới thiệu sản phẩm – Phòng Thị trường – Tổng công ty Giấy Việt Nam
2. Loại gói thầu: Xây lắp (    ); Mua sắm...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons