Thông tin đấu thầu

Kính gửi: …………………………………………………………………… Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế cho gói thầu dịch vụ: Thiết kế và in lịch, túi đựng lịch 2020 Trân trọng kính mời Quý công ty tới tham...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons