Thông tin đấu thầu

1. Tên vật tư hàng hóa: Yêu cầu: - Hàng mới 100% ( theo mẫu tại Đội PCCC). - Quý công ty phải nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc giấy phép kinh doanh đối với mặt...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons