Thông tin đấu thầu

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để thi công sửa chữa các đoạn đường nội bộ bị hỏng trong Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp (    ); Mua sắm hàng...

1. Tên gói thầu: Vận chuyển 7.000 tấn giấy từ Tổng kho - Tổng công ty giấy Việt Nam ( Phù Ninh,Phú Thọ) đến Chi nhánh Tổng công ty tại TP.Đà Nẵng ( Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng). 2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons