Thông tin đấu thầu

1. Tên gói thầu : Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để sửa chữa nền, tường tại bếp ăn Bảo dưỡng - Xí nghiệp Dịch vụ - Tổng công ty Giấy Việt Nam...

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp băng tải cao su, vật tư máy móc nhân lực để dán nối băng tải cao su mới cho thiết bị  523.Ev.339 tại Phân xưởng nguyên liệu – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons