EMPLOYMENT INFORMATION

Thông báo tuyển dụng lao động tháng 3 năm 2021

31/03/2021

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng lao động vào làm việc tại các đơn vị: Nhà máy Giấy, , Nhà máy Điện, Nhà máy Hóa chất, , Xí nghiệp Vận tải, Xí nghiệp Bảo dưỡng, Phòng Kỹ thuật.

Website Link

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons