Author: Vinapaco

1. Tên gói thầu: Gói thầu vận chuyển  Sản phẩm giấy từ Tổng kho - Tổng công ty giấy Việt Nam (Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) đến các Quận, huyện thuộc khu vực TP. Hồ Chí Minh. - Thời gian thực hiện hợp đồng:...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons