Author: Vinapaco

1. Tên gói thầu: Gia công chế tạo theo mẫu băng cào tro xỉ tại Lò hơi Công nghiệp – Phân xưởng Lò hơi – Nhà máy Điện – Tổng Công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp (    ); Mua sắm hàng hóa...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons