Author: Vinapaco

1. Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị, lắp đặt, hiệu chỉnh đưa vào hoạt động cho bộ khởi động mềm của hai motor bơm chân không 63 Cp 298 và 64 Cp 299 tại Phân xưởng Giấy - Nhà máy Giấy - Tổng công...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons