Thông báo

1. Tên gói thầu : Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để sửa chữa nền, tường tại bếp ăn Bảo dưỡng - Xí nghiệp Dịch vụ - Tổng công ty Giấy Việt Nam...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons