Hoạt động cộng đồng

Làm việc tại phân xưởng giấy - khâu cuối cùng quyết định chất lượng sản phẩm trong dây chuyền sản xuất của Nhà máy Giấy (Tổng công ty Giấy Việt Nam), công nhân Phan Văn Hồng luôn nỗ lực vượt khó, tìm tòi các biện...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons