Author: Vinapaco

Tổng công ty Giấy Việt Nam  thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy năm 2019 như sau: 1. Nội dung đấu giá: - Đấu giá tiêu thụ tại chỗ Cây đứng rừng trồng gỗ Keo.(Acacia mangium) tại công ty lâm...

TT   Ngày/ Tháng   Nội dung Địa điểm 1 Từ 7h30 đến 17h00 các ngày 16,17 tháng 11 Thi đấu giải bóngđá (7 người) các đơn vị khu vực sản xuất Giấy Bãi Bằng Sân vận động TCT - Khu Đồng Giao 2 Từ 17h00 đến 20h00 ngày 18,19 tháng 11 Tổ chức giải cầu lông, bóng...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons