Author: Vinapaco

Thực hiện theo Quyết định số 1146/QĐ-GVN.PT ngày 18/11/2019 về việc thanh lý tài sản. Tổng công ty Giấy Việt Nam đang có tài sản cần thanh lý là máy xén kẻ tập (Máy đóng vở tự động). Hãng sản xuất: E.C.H WILL -280S. Năm chế tạo:...

Gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư vật liệu, trang thiết bị máy và nhân lực để thực hiện công việc sửa chữa, hoàn nguyên các điểm thủng đường nước cứu hỏa tại khu vực đường, sân chứa mảnh nguyên liệu thuộc Phân xưởng...

Căn cứ vào Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để thi công sửa chữa các đoạn đường nội bộ bị hỏng trong Tổng công ty Giấy Việt Nam; Căn...

Tổng công ty Giấy Việt Nam  thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy năm 2019 như sau: 1. Nội dung đấu giá: - Đấu giá tiêu thụ tại chỗ Cây đứng rừng trồng gỗ Keo.(Acacia mangium) tại công ty lâm...

Tổng công ty Giấy Việt Nam  thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy năm 2019 như sau: 1. Nội dung đấu giá: - Đấu giá tiêu thụ tại chỗ Cây đứng rừng trồng gỗ Keo.(Acacia mangium) tại công ty lâm...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons