Author: Vinapaco

Tổng công ty Giấy Việt Nam thông báo thay đổi lịch thi phỏng vấn trực tiếp/thực hành tay nghề (vòng 2) tới các thí sinh ứng tuyển vào các vị trí tại Xí nghiệp Dịch vụ, Xí Nghiệp Vận Tải, Nhà máy Hóa chất, Nhà...

Tổng công ty Giấy Việt Nam thông báo thay đổi lịch thi phỏng vấn trực tiếp/thực hành tay nghề (vòng 2) tới các thí sinh ứng tuyển vào các vị trí tại Xí nghiệp Dịch vụ, Xí Nghiệp Vận Tải, Nhà máy Hóa chất, Nhà...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons