Author: Vinapaco

1. Tên gói thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ cung cấp vật tư vật liệu, trang thiết bị máy và nhân lực để thực hiện công việc sửa chữa, hoàn nguyên các điểm thủng đường nước...

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để thi công sửa chữa các đoạn đường nội bộ bị hỏng trong Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp (    ); Mua sắm hàng...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons