Author: Vinapaco

1. Tên gói thầu: Vận chuyển 7.000 tấn giấy từ Tổng kho - Tổng công ty giấy Việt Nam ( Phù Ninh,Phú Thọ) đến Chi nhánh Tổng công ty tại TP.Đà Nẵng ( Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng). 2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons