Author: Vinapaco

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp trang thiết bị máy móc vật tư, nhân công để sửa chữa mái nhà lắng tĩnh điện lò hơi Thu hồi – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp (  ...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons