Author: Vinapaco

1. Tại Hà Nội: Điện thoại: 043.9710006 Email: kh.hn@vinapaco.com.vn Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.   2. Tại Phú Thọ:  Điện thoại: 0210.3761755 Email: kh.bb@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Trưởng phòng: Lê Hồng Phương Phó phòng: Triệu...

1. Tại Hà Nội: ĐT: 043.8247774 Email: tckt.hn@vinapaco.com.vn Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.   2. Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3829051 Email: tckt.bb@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.   Trưởng phòng: Lê Hữu Trình Phó phòng: Cao Cường Phó phòng: Trần Văn...

1. Tại Hà Nội:   ĐT: 04.3.8.210.454 Email: xdcb.hn@vinapaco.com.vn Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.   2. Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3.830120 Emai:  xdcb.bb@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.   Trưởng phòng: Trần Quế Long Phó phòng: Lương Văn Trí Phó phòng:...

1. Tại Hà Nội: ĐT: 043.8247773 Fax: 043.38260381 Email: vp.hn@vinapaco.com.vn Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.   2. Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3829.755 Fax: 0210.3829.177 Email: vp.bb@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.   Chánh Văn phòng: Đào Ngọc...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons