Author: Vinapaco

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để cải tạo cống ngầm của đường vào Cổng Bắc - Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp (    ); Mua sắm hàng hóa (X);...

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để sửa chữa, thay thế đoạn đường khói ( đoạn sau dập bụi màng nước) lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons