Thông tin đấu thầu

1. Tên hạng mục công việc: Chế tạo theo mẫu các khớp nối răng – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Khối lượng công việc cần thực hiện. -Chế tạo theo mẫu các khớp nối răng: + Khớp nối răng SSM180 – Ø65/70 =...

1. Tên hạng mục công việc: Khảo sát, cung cấp lắp đặt dây tyô thủy lực cho hệ thống thủy lực máy cắt cuộn1+cắt cuộn2+máy ép quang máy xeo2 – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Khối lượng công việc cần...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons