Thông tin đấu thầu

1. Tên gói thầu: Dịch vụ sửa chữa, cung cấp vật tư, thiết bị, máy móc và nhân công lao động để sửa chữa, thay thế băng cào muối thu hồi (553.Ev.87) của lò Thu hồi – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy...

1. Tên gói thầu: Khảo sát cung cấp vật tư và sửa chữa các chi tiết cho thùng bóc vỏ 523.Db.920 tại Phân xưởng Nguyên liệu -  Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam
2. Loại gói thầu: Xây lắp (    ); Mua sắm...

1. Tên gói thầu: Dịch vụ sửa chữa, cung cấp vật tư, thiết bị, máy móc và nhân công lao động để sửa chữa, thay thế băng cào muối thu hồi (553.Ev.87) của lò Thu hồi – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy...

1. Tên gói thầu: Khảo sát cung cấp vật tư và sửa chữa các chi tiết cho thùng bóc vỏ 523.Db.920 tại Phân xưởng Nguyên liệu -  Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam
2. Loại gói thầu: Xây lắp (    ); Mua sắm...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons